Ландшафтен дизайн

landscape design

Ландшафтният дизайн е процес, при който Вашите идеи и очаквания за градина се визуализират на проектно ниво. С помоща на нашият богат опит, ландшафтните ни архитекти ще превърнат вашите мечти в реалност.

Проектантският ни екип работи с голям набор софтуер, чрез който можем да Ви представим в най-удобният и разбираем вид, проектите за вашата градина. Стремим се, чрез ситуирането на различните елементи и използването на декоративни детайли да се създаде ново пространство, което максимално ще удовлетворява ползващите. В проектните работи се определят приоритетите и стила на бъдещата градина, показва се как ще изглежда, а основната им роля е да се определят строителните и посадъчни материали, нужни за дизайна и строителството на зелените площи. Чрез правилен подбор на растителните видове се постига естествена динамика и се обособяват пространствата.

Задачата на нашите ландшафтни дизайнери не е лека- да създаде такова място, където градинската среда изящно да прелива в красиви природни пейзажи. Място, което да бъде наслада за очите и храна за ума.

Но за да постигнем това, трябва да изясним всичко останало, затова ние ще направим:

1. Посещение на обекта и разговор с инвеститора , относно изискванията му , към бъдещия проект  

2. При нужда актуализиране на подложката и заснемане на терена

3. Изготвяне на идеен проект за алейна мрежа и площоразпределение /ако е изискване на клиента или ако все още няма направен такъв проект/.

4. Изготвяне на дендрологичен проект 

5. Техническа фаза на проекта за вертикална планировка( избор на настилки , моделиране на терена…)

6. Техническа фаза на дендрологичния проект с прецизен избор на декоративна растителност

7. Проект за Автоматизирана подземна поливна система. Проучване за промишлена вода-сондаж, избор на помпена хидрофорна уредба.

9. Изготвяне на точна количествена сметка за озеленяването и всички свързани с него дейности…

Ето и някой фази на проектирането:

Изготвяне на задание. Клиентът и проектантът изготвят задание, в което се уточнява обхвата и съдържанието на проекта. Какви са специалните изисквания относно стила на градината и какви са специфични детайли, които ще бъдат разработвани.

Идеен проект:

Геодезическо заснемане (ако е нужно-при липса на точна подложка за обекта)- служи като основа за всеки един паркоустройствен проект и включва извадка от кадастъра, наземна инфраструктура, данни за релефа и съществуващата в момента растителност, ако има такава.

Фитосанитарна оценка на съществуваща растителност , при наличие на такава .Определя се вида, големината и здравния статус на съществуващата зеленина. На базата на така направената експертиза се решава какви мерки трябва да се вземат относно съществуващата зеленина.

Проект за алейна мрежа

 • Идейно дендрологичен проект- определят се местата на основните дървесно-храстови масиви, живи плетове, солитери, цветни фигури и алпинеуми,водни ефекти др……

Идеен проект за осветление

Детайлиопределя се видът и броят на различните видове детайли

Проектът се разработва в 2D формат и по желание на клиента се правят 3D визуализации на избрани от него елементи

Технически проект

В техническа фаза уточнените елементи детайли се разработват подробно.изготвя се спецификация на материалите и количествена сметка. Проекта се предава обикновено в 2D формат.

• Вертикално планиране (ако е нужно)- проектиране на подпорните стени ,стъпала и др.– брой, височини, местоположение, коти и др.

• Проект за алейна мрежаопределяне на видовете настилки и изчертаване на растера на същите

• Дендрологичен проектОпределят се точните видове и бройки на растителните видове

• Проект за поливна система: идеята на поливната система е постигането на равномерно поливане на цялата площ. През летните месеци се налага ежедневно поливане на тревните площи, това е ангажимент, който оскъпява много поддръжката на зелените площи. Автоматизираната поливна система значително улеснява поддръжката.

• Детайлиразработват се различните детайли в конструктивна точност.

• Изготвяне на количествено-стойностна сметка по всички части.

Работен проект

• Трасировъчен проектподробна трасировка на алейната мрежа архитектурните елементи • Посадъчна схема- точно уточняване на посадъчните места на различните растителни видове.

Галерия от проекти

Коментари

Нови публикации

Последвайте ни

Изпратете ни запитване: